Έναρξη σπουδών από Α’ Δημοτικού (τμήμα pre-junior)

Στις προκαταρκτικές τάξεις εφαρμόζεται ειδικό επιστημονικό σύστημα όπου οι μαθητές μας μαθαίνουν εύκολα και γρήγορα μέσα από ποικίλες δραστηριότητες.

Στις κανονικές τάξεις (A-B-C-D) δίνεται έμφαση στη βελτίωση των βασικών γλωσσικών δεξιοτήτων (skills), στον εμπλουτισμό του λεξιλογίου, στην πολύ καλή εμπέδωση της γραμματικής καθώς και στην παραγωγή γραπτού λόγου (έκθεση).

Επίσης, αφιερώνεται ειδική ώρα για εξάσκηση του προφορικού λόγου (oral).

 

 

ΠΤΥΧΙΑ – ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

CAMBRIDGE: B1 – B2 – C1 – C2

MICHIGAN:  B1 – B2 – C1 – C2

MSU:  B1 – B2 – C1 – C2

ESB:  B1 – B2 – C1 – C2

EUROPALSO STARS: BEGINNERS – BASIC – ELEMENTARY

 

Τμήματα ενηλίκων όλων των επιπέδων

 

IELTS – TOEFL Σίγουρη επιτυχία